Monitoring Systemów Alarmowych od 1992 roku.

Audyty bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa systemów zabezpieczenia technicznego
i ochrony fizycznej.

Audyt bezpieczeństwa sporządzany przez NOMA SMA jest całokształtem przedsięwzięć, których celem jest uzyskanie informacji o stanie poziomu zastosowanych systemów technicznych i form ochrony fizycznej w obiekcie, które umożliwią stworzenie warunków skutecznego reagowania na potencjalne zagrożenia i sytuacje kryzysowe.

Audyty wykonywane są przez zatrudnionych w GRUPIE NOMA audytorów zewnętrznych TUV Nord Polska Sp. z o.o.

Audyt bezpieczeństwa stanowi relatywnie tani czynnik wzrostu poziomu bezpieczeństwa.

NOMA SMA zaleca audytowanie procesów na trzech poziomach :

  • diagnostyczny audyt bezpieczeństwa w odniesieniu do obiektu, procesu i całej organizacji,
  • rozszerzony audytu bezpieczeństwa odnoszący się do obiektu i procesu  i ogranizacji, przeprowadzany na podstawie audytu diagnostycznego, gdy któryś z ocenianych parametrów nie osiągnął poziomu uważanego za pożądany,
  • pełny audyt bezpieczeństwa kompleksowo oceniający obiekt, proces, organizację.

Planowanie koncepcji

W oparciu o przedstawione przez  klienta wymagania NOMA SMA sporządza koncepcję zorganizowania ochrony obiektów, która jest podstawą do opracowania szczegółowego planu ochrony, uwzględniającego zastosowanie systemów zabezpieczeń technicznych, elektronicznych oraz bezpośrednią lub doraźną ochronę fizyczną .

Plany ochrony

NOMA SMA opracowuje i uzgadnia z właściwymi terytorialnie komendantami wojewódzkimi Policji plany ochrony obszarów, obiektów i urządzeń wszystkich kategorii, które z uwagi na swoją specyfikę podlegają obowiązkowej ochronie. Podstawę opracowania planów stanowi ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia i ustawa z dnia 10 czerwca 2016
o działaniach antyterrorystycznych.

Dla obiektów nie podlegających obowiązkowej ochronie, wykonywane są plany ochrony, regulaminy , instrukcje regulujące zasady ochrony w zakresie ochrony informacji, obiektów
i przechowywanego mienia oraz osób.